KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. (Binot Yayınları, Ritmik Yayınları) olarak, sizin güvenliğinizi göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş., Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; yasa ve diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel verileriniz, Başvuru formunun kaydıyla birlikte Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. veritabanında saklanır. Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş., kişisel verilerinizi, hizmetleri ve faaliyet konusu gereğince, hizmetlerimizden yararlanmanız ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla yasal olarak gerekmesi üçüncü kişilerle, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. Bu amaç dışında, kişisel verilerinizin satılması veya benzeri şekilde, tarafımıza veya üçüncü şahıslar yararına kazanç temini amacıyla üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşım yapılmaz. Ancak yazılı / sms / e-mail gibi yollarla izin vermeniz halinde, ileride tarafımızca sunulacak kampanyalardan ve hizmetlerinden haberdar edilmeniz veya aldığınız hizmet kalitesi hakkındaki memnuniyet veya şikayetlerinizi öğrenebilmek için, sizlere yazılı / sms / e-mail gibi yollarla mesaj iletilmek veya sorular sorulmak üzere adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, e-mail adresiniz Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. veya tarafımızca yetkilendirilecek kişi veya kurumlarca kullanılabilecektir.

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.’ye başvurarak; kişisel verilerinizin

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

Haklarınızı kullanmanız sırasında, taleplerinizin yerine getirilmesini temin için tarafımızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı tutulmaktadır.

 Onay/Muvafakatname

Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, mezkur kanunun düzenlemeleri ve uygulanması hakkında bilgilendirildim. Yazılı veya elektronik ortamlarda Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.’a sunduğum kişisel verilerimin, Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. veri tabanına aktarılıp kaydedilmesini kabul ediyorum. Kişisel verilerimin Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. tarafından, sunulan hizmetler ve faaliyetler hakkında bilgilendirilmek amacıyla Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. tarafından tarafıma bilgi, belge ve mesaj gönderilmesine, posta, faks, e posta ve/veya SMS yoluyla bunların gönderilmesine izin veriyorum. Verilerin, Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. hizmet ve faaliyet konuları ile uyumlu olarak yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. İşbu muvafakatname uyarınca, kişisel verilerim; Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Kişisel verilerimin belirtilen şekilde kullanılmasına onay ve izin veriyorum.

 Yukarıda yazılı Onay/Muvafakatname metnini okudum, metni anladım ve irademe uygunluğunu kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

 (Zorunlu) Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.’nin bana ait olan kişisel verileri elde etmesi ve işlemesi ile ilgili olarak Aydınlatma Metni ile beni bilgilendirdiğini, bilgilendirmeyi okuyup anladığımı, haklarımı anladığımı, anılan bilgilendirme yazısında yer alan çerçevede Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.’nin bana ait kişisel verileri işlemesine, aktarmasına ve kullanmasına açıkça rıza gösterdiğimi ve izin verdiğimi beyan ve kabul ederim.

 Kıdem Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş. Üyelik Sözleşmesini ve Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasını okudum, kabul ediyorum.